กองคลัง
 • นางกุศล ขาวสง่า

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  โทร. 081-538-0979

 • -ว่าง-

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

  โทร. -

 • นางญาณิศา บัวพึ่ง

  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

  โทร. 094-468-0517

 • -ว่าง-

  นักวิชาการเงินและบัญชี

  โทร. -

 • นางสาววรรณิษา แสงใส

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

  โทร. 095-952-4140

 • นางสาวกิติญาดา พรมพิชัย

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน

  โทร. 063 1955163

 • นางสาวยุภาวรรณ จกโป

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

  โทร. 083-718-8502