ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ย้อนกลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง

ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปี ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ ช่วงเปิดภาคเรียน และ ปิดภาคเรียน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-23

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี

จ้างเหมาบริการรถแบคโฮขุดฝังกลบงานขยายเขตประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-21

องค์การบริหารส่วนตำบลสวี

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน เทอม 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-16

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม

ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-13

เทศบาลตำบลท่ามะพลา

ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-14

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพันธ์ทอง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-23

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-05-20

องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ

ซื้อวัสดุประปา (ใช้สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-21

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำสิงห์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-20

องค์การบริหารส่วนตำบลครน

จ้างบริการซักทำความสะอาดพร้อมอบแห้งผ้าคลุมโต๊ะและผ้าปูโต๊ะ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-21

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๑๙ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-21

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-21

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-16

เทศบาลตำบลท่ายาง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้า สายสมบุญอุทิศ หมู่ที่ 9 บ้านบางหลง ตำบลท่ายาง

2024-03-27

เทศบาลตำบลสะพลี

จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9082 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-21

สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก

จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า ชนิดล้อจักรยาน หมายเลขครุภัณฑ์ บม.452-60-0007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-23

เทศบาลตำบลวังไผ่

โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่และเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่

2024-05-23

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งตะโก

ทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) พร้อมติดตั้ง

2023-01-12

เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 4 เชื่อมตำบลชุมโค หมู่ที่ 8 บ้านวังทอง ตำบลทะเลทรัพย์ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่่ไม่น้อยกว่า 5,625 ตารางเมตร เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-05-20

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๑๒๑ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-15