ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ซอยผวนอุปถัมภ์ 12 หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำสิงห์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 640.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ (ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ถ้ำสิงห์กำหนด)
24 พฤษภาคม 2567

16