ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 2 หมู่ 6 ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 650.00 ตารางเมตร (ช่วง กม.0+627-กม.0+757) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ (ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ถ้ำสิงห์ กำหนด)
24 พฤษภาคม 2567

17