สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศกำหนดราคากลาง เรื่องโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลถ้ำสิงห์ ปริมาณงานกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร (ช่วง กม+๐+๐๐๐-กม.๐+๑๕๐) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ (ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ถ้ำสิงห์กำหนด)
13 มีนาคม 2567

72