ภาพกิจกรรม
วันที่ 2 เมษายน 2567 นายก เอื้องฟ้า นวลมี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดถ้ำสิงห์
33
2 เมษายน 2567