หน้าแรก ติดต่อเรา
ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
สำนักงาน
นโยบายเว็บไซต์ของ อบต.
คู่มือประชาชน
ข้อมูลผู้บริหาร
E-Service
แผนงาน
แผนพัฒนาสามปี
แผนป้องกันทุจริต 4 ปี
แผนการดำเนินการประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การประเมินผลแผนพัฒนา
เรื่องงบฯรายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่นๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบประเมินประสิทธิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)
การบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ข้อบัญญัติตำบล เรื่องการควบคุมเลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ร่างเอกสารประกวดราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)
ประกาศสัญญาจ้างก่อสร้าง
ประกาศกำหนดราคากลาง
อื่นๆ
รายงาน
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
งานบริหารงาน
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศหลักเกณฑ์ภายในองค์กร
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคคลากร
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
แบบสำรวจความพึงพอใจ
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
ไม่พอใจ
 
 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนดำเนินโครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม (ดู : 58) 27 พ.ค. 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้ำสิงห์ - ทุ่งคา หมู่ 1,3,4, ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 739) 23 มี.ค. 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือน มกราคม 2560 ถึงเดือน กันยายน 2560 (ดู : 625) 1 ธ.ค. 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายผวนอุปถัมภ์ 17 หมู่ที่ 1 ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 666) 4 ส.ค. 2560
ผลการสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายผวนอุปถัมภ์ 17 หมู่ 1 ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 253) 4 ส.ค. 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้กสายสำนักสงฆ์ถ้ำเพิง หมู่ 4 ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 259) 4 ส.ค. 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอย 5 เชื่อมซอย 3 หมู่ 5 ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 260) 4 ส.ค. 2560
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำขนาด 100 ลบ.ม. ซอยเกษตรภูธร - ช่องลม หมู่ 3 ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 260) 4 ส.ค. 2560
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล สายบ่อน้ำ - ช่องลม หมู่ 3 ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 267) 4 ส.ค. 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑) งวดเดือน มิถุนายน 2559 ถึงเดือน กันยายน 2559 (ดู : 250) 23 มี.ค. 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ (ดู : 255) 23 มี.ค. 2560
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำดิบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 248) 23 มี.ค. 2560
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถ้ำสิงห์ - หนองตำเสา หมู่ที่ 6 ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 251) 23 มี.ค. 2560
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 5 หมู่ที่ 5 ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 250) 23 มี.ค. 2560
โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กขนาดความจุ 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 1 ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 252) 23 มี.ค. 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ถึงเดือน พฤษภาคม 2559 (ดู : 265) 28 ก.พ. 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ปีงบประมาณ 2559 งวดเดือน ตุลาคม 2558 ถึงเดือน มกราคม (ดู : 257) 28 ต.ค. 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) (ดู : 250) 28 ก.ย. 2559
ผลการสอบราคาจ้างโครงการ ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1ตัน ขับเคลื่อน 4ล้อ (ดู : 247) 29 ก.ย. 2558
สรุปผลการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก (ดู : 247) 21 ก.ค. 2558
ผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (ดู : 246) 29 มิ.ย. 2558
สรุปผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน1โครงการ และโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก 7 โครงการ (ดู : 238) 27 เม.ย. 2558
สรุปผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ดู : 227) 9 ก.พ. 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2553 (ดู : 230) 4 ก.พ. 2558
 
 หน้า  1 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์
114/1 ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร 86100 โทรศัพท์ : 0-7765-0073 โทรสาร : 0-7765-0073
Copyright © 2017. www.tumsing.go.th หรือ saraban@tumsing.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs