หน้าแรก ติดต่อเรา
ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
สำนักงาน
นโยบายเว็บไซต์ของ อบต.
คู่มือประชาชน
ข้อมูลผู้บริหาร
E-Service
แผนงาน
แผนพัฒนาสามปี
แผนป้องกันทุจริต 4 ปี
แผนการดำเนินการประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การประเมินผลแผนพัฒนา
เรื่องงบฯรายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่นๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบประเมินประสิทธิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)
การบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ข้อบัญญัติตำบล เรื่องการควบคุมเลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ร่างเอกสารประกวดราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)
ประกาศสัญญาจ้างก่อสร้าง
ประกาศกำหนดราคากลาง
อื่นๆ
รายงาน
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
งานบริหารงาน
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศหลักเกณฑ์ภายในองค์กร
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคคลากร
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
แบบสำรวจความพึงพอใจ
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
ไม่พอใจ
 
 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชพ.ถ.37076 จากสายบ่อน้ำ-ช่องลมซอย3 ถึงสายบ่อน้ำ-ช่องลมสาย3 บ้านควนจำปา หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำสิงห์ (ดู : 8) 15 ก.ย. 2564
เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ศาลเจ้าพ่อถ้ำสิงห์โดยปรับปรุงพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,044 ตารางเมตร งานเสาไฟสปอร์ตไลท์ จำนวน 2 ชุด (ดู : 3) 15 ก.ย. 2564
เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชพ.ถ.37058 จากสายซอย 1 ถึงสายซอย 1 บ้านหนองตำเสา หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำสิงห์ (ดู : 14) 9 ก.ย. 2564
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด สายถ้ำเพิง-ทุ่งคา หมู่ที่ 4 บ้านถ้ำเพิง ตำบลถ้ำสิงห์ (ดู : 5) 8 ก.ย. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด บริเวณหน้าเมรุวัดถ้ำสิงห์ หมู่ที่ 1 บ้านถ้ำสิงห์ ตำบลถ้ำสิงห์ (ดู : 3) 8 ก.ย. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก สายซอย 4 เชื่อม 4/1 หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำสิงห์ (ดู : 5) 3 ก.ย. 2564
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก สายซอยผวนอุปถัมภ์10 หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำสิงห์ (ดู : 2) 3 ก.ย. 2564
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก สายซอยสำนักสงฆ์ถ้ำเพิง หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำสิงห์ (ดู : 1) 3 ก.ย. 2564
เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 4) 2 ก.ย. 2564
เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลาง ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิดสายถ้ำเพิง-ทุ่งคา หมู่ที่ 4 บ้านถ้ำเพิง ตำบลถ้ำสิงห์ (ดู : 3) 2 ก.ย. 2564
เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลาง ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด บริเวณหน้าเมรุวัดถ้ำสิงห์ หมู่ที่ 1 บ้านถ้ำสิงห์ (ดู : 3) 2 ก.ย. 2564
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุัณฑ์ ถส.416-54-0010 (สำนักปลัด) (ดู : 2) 13 ส.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการตำบลถ้ำสิงห์ (ดู : 2) 10 ส.ค. 2564
เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 18) 10 ส.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 2 (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 6 (ดู : 14) 2 ส.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 3 (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 5 (ดู : 13) 2 ส.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 5 หมู่ที่ 4 (ดู : 9) 2 ส.ค. 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 21) 22 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัวเนื่องด้วยสถานการณ์การการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 18) 19 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดครงการก่อสร้างถนน คสล.สายผวนอุปถัมภ์ 1/1 หมู่ที่ 1 (ดู : 21) 16 ก.ค. 2564
เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 3(ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (ดู : 18) 15 ก.ค. 2564
เรื่่อง ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 5 หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (ดู : 14) 15 ก.ค. 2564
เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 2 (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (ดู : 14) 15 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ถส.416-50-0007 (สำนักปลัด) (ดู : 11) 9 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ่อน้ำ-ช่องลม ซอย 3 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำสิงห์ (ดู : 13) 9 ก.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะ จ้างเหมาซ่อมแซมไหล่ทางหินคลุก สายถ้ำสิงห์-ทุ่งคา หมู่ที่ 1 (ดู : 13) 8 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก สายซอย 7 หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำสิงห์ (ดู : 13) 8 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก สายซอย 1/2 หมู่ที่ 1 (ดู : 12) 8 ก.ค. 2564
เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายผวนอุปถัมภ์ 1/1 หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำสิงห์ (ดู : 19) 6 ก.ค. 2564
เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อน้ำ-ช่องลม ซอย 3 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำสิงห์ (ดู : 17) 6 ก.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3(เดือน เม.ย.64ถึงเดือน มิ.ย.64) (ดู : 17) 6 ก.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำสิงห์ ภาคเรียนที่ 1/2564 (เพิ่มเติม) (ดู : 13) 5 ก.ค. 2564
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 16) 2 ก.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด สำหรับโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 (ดู : 14) 1 ก.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน 1 รายการ (ดู : 14) 1 ก.ค. 2564
เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 14) 1 ก.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 2 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยแก้ว ตำบลถ้ำสิงห์ (ดู : 17) 1 ก.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 8 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยแก้ว ตำบลถ้ำสิงห์ (ดู : 14) 1 ก.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 6 หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำสิงห์ (ดู : 17) 1 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 7 หมู่ที่ 3 บ้านควนจำปา ตำบลถ้ำสิงห์ (ดู : 17) 1 ก.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 4 หมู่ที่ 4 บ้านถ้ำเพิง (ดู : 14) 28 มิ.ย. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) (ดู : 14) 21 มิ.ย. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ (สำนักปลัด) (ดู : 13) 18 มิ.ย. 2564
เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๖ หมู่ที่ ๖ (ดู : 23) 14 มิ.ย. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ ภาคเรียนที่ 1/2564 (ดู : 14) 11 มิ.ย. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศูนย์พัมฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำสิงห์ ภาคเรียนที่ 1/2564 (ดู : 14) 11 มิ.ย. 2564
เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 24) 10 มิ.ย. 2564
เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 32) 7 มิ.ย. 2564
เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางก่อสร้างคอนกรีตเสิมเหล็ก สายซอย 8 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยแก้ว ตำบลถ้ำสิงห์ (ดู : 30) 7 มิ.ย. 2564
เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 2 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยแก้ว (ดู : 26) 7 มิ.ย. 2564
เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 7 หมู่ที่ 3 บ้านควนจำปา ตำบลถ้ำสิงห์ (ดู : 23) 7 มิ.ย. 2564
เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 4 หมู่ที่ 4 บ้านถ้ำเพิง (ดู : 23) 7 มิ.ย. 2564
เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 21) 1 มิ.ย. 2564
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตบดิน หมายเลขครุภัณฑ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ถส.056-50-0001(กองช่าง) (ดู : 25) 31 พ.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสำหรับดำเนินโครงการเยียวเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม (ดู : 27) 27 พ.ค. 2564
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 30) 25 พ.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะ ซื้อผงเคมีสำหรับเติมถังดับเพลิง (ดู : 28) 14 พ.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก สายซอย 4 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำสิงห์ (ดู : 32) 12 พ.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก สายซอย 7 หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำสิงห์ (ดู : 30) 12 พ.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมหินคลุก สายซอยผวนอุปถัมภ์ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำสิงห์ (ดู : 29) 12 พ.ค. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์
114/1 ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร 86100 โทรศัพท์ : 0-7765-0073 โทรสาร : 0-7765-0073
Copyright © 2017. www.tumsing.go.th หรือ saraban@tumsing.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs