หน้าแรก ติดต่อเรา
ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
สำนักงาน
นโยบายเว็บไซต์ของ อบต.
แผนงาน
แผนพัฒนาสามปี
แผนป้องกันทุจริต 4 ปี
แผนการดำเนินการประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การประเมินผลแผนพัฒนา
เรื่องงบฯรายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่นๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบประเมินประสิทธิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)
การบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ร่างเอกสารประกวดราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)
รายงาน
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
งานบริหารงาน
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศหลักเกณฑ์ภายในองค์กร
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคคลากร
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
แบบสำรวจความพึงพอใจ
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
ไม่พอใจ
 
 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 5) 10 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (ดู : 16) 3 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เพิ่มเติม) (ดู : 19) 3 ก.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 11) 30 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้ำเพ็ง-ทุ่งคา (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 14) 16 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อมครุภัณฑ์ ชื่อพัสดุ เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา หมายเลขครุภัณฑ์ ถส.416-56-0002 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 12 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อมชุดตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำประปา ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 11 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายซอย 1, สายซอย 3 และสายซอย 5 หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 11 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อมครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ถส.416-52-0008 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 5 มิ.ย. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้ำเพิง-ทุ่งคา (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 17) 2 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 11) 1 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง หิน ขนาด 3/4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 28 พ.ค. 2563
ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้ำเพิง-ทุ่งคา (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 17) 27 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 26 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวัน ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 11) 14 พ.ค. 2563
ประกาศเรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 18) 13 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อาหารเสริม (นม) โรงเรียน และอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 1/2563 เดือน (พ.ค.,มิ.ย.2563) (ดู : 11) 13 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 11) 13 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 11) 12 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อเจลแอลกอฮอล์ และเครื่องเทอโมสแกน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 11) 30 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อยาง เอซี 60/70 ขนาดบรรจุถังละ 200 กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 11) 29 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน ชื่อพัสดุเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ อส.420-44-0001 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) 21 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.37049 สายซอย 3 (ถ้ำเพิง-ช่องลม) หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,054 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมงานก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 32) 20 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 11) 17 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 5 หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 11) 17 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อน้ำ-ช่องลม (ช่วงที่ 2) หมู่ที่3 ตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 11) 17 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด ถนนสายอุปถัมภ์ 3 บ้านถ้ำสิงห์ หมู่ที่ 1 จำนวน 1 บ่อ ตำบลถ้ำสิงห์ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 11) 16 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด ถนนสายถ้ำสิงห์-ขุนกระทิง บ้านถ้ำสิงห์ หมู่ที่ 1 จำนวน 1 บ่อ ตำบลถ้ำสิงห์ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 11) 16 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด ถนนสายถ้ำสิงห์-ควนจำปา บ้านควนจำปา หมู่ที่ 3 จำนวน 1 บ่อ ตำบลถ้ำสิงห์ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 11) 16 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด ถนนสายหนองตำเสา ซอย 6 บ้านหนอองตำเสา หมู่ที่ 6 จำนวน 2 บ่อ ตำบลถ้ำสิงห์ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จำนวนชุมพร 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 11) 16 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.37016 สายผวนอุปถัมภ์ 7 หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 5 เมตร ยาว 470 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมงานก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 32) 9 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อกรวยจราจรพร้อมสกรีน ตรา อบต.ถ้ำสิงห์ ตามโครงการป้องป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 11) 8 เม.ย. 2563
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.37049 สายซอย 3 (ถ้ำเพิง-ช่องลม) หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,054 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมงานก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 26) 8 เม.ย. 2563
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 (ดู : 28) 3 เม.ย. 2563
ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 27) 2 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการต่อโดเมนและบริการพื้นที่เว็บไซต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20) 31 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทย ร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 21) 30 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับจัดทำหน้ากากอนามัยตามโครงการพลังคนไทย ร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20) 18 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.37016 สายผวนอุปถัมภ์ 7 หมู่ที่ 1 (ดู : 27) 18 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์และวิสัยเหนือ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 19) 5 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์และวิสัยเหนือ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 19) 5 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์และวิสัยเหนือ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 19) 5 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ผูกผ้าและจัดดอกไม้ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์และวิสัยเหนือ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 19) 5 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์และวิสัยเหนือ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 19) 5 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างจัดทำประกาศนียบัตร ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์และวิสัยเหนือ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 19) 5 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์และวิสัยเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20) 5 มี.ค. 2563
ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 31) 5 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 19) 4 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างจัดทำป้ายไวนิลและแผ่นพับ ตามโครงการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 19) 2 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง ตามโครงการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พร บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 29) 30 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียงครบชุดและผ้าคลุมเก้าอี้ ตามโครงการจัด พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดย วิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 29) 30 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างจัดพานดอกไม้และจัดดอกไม้ ตามโครงการจัดพิธีพระราชทานพระ บรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 27) 30 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 24) 29 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างจัดทําป้ายไวนิลตามโครงการจัดพิธีพระราชทานพระบรมอาง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 27) 27 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุสํานักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 28) 23 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 25) 23 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชื่อพัสดุ เครื่องพิมพ์ HP LaserJet ๑๐๒๐ (สํานักปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ ถส.๔๑๖-๔๘-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 25) 23 ม.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง​ประจำปีงบปรพมาณ2563 (ดู : 43) 20 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาเช่าเวที เต็นท์ และเครื่องขยายเสียงครบชุด ตามโครงการจัดงาน วันเด็กตําบลถ้ําสิงห์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 25) 9 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง ตามโครงการจัดงานวันเด็กตําบลถ้ำสิงห์ ประจําปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 25) 9 ม.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์
114/1 ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร 86100 โทรศัพท์ : 0-7765-0073 โทรสาร : 0-7765-0073
Copyright © 2017. www.tumsing.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs