หน้าแรก ติดต่อเรา
ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
สำนักงาน
นโยบายเว็บไซต์ของ อบต.
คู่มือประชาชน
แผนงาน
แผนพัฒนาสามปี
แผนป้องกันทุจริต 4 ปี
แผนการดำเนินการประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การประเมินผลแผนพัฒนา
เรื่องงบฯรายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่นๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบประเมินประสิทธิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)
การบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ข้อบัญญัติตำบล เรื่องการควบคุมเลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ร่างเอกสารประกวดราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)
รายงาน
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
งานบริหารงาน
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศหลักเกณฑ์ภายในองค์กร
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคคลากร
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
แบบสำรวจความพึงพอใจ
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
ไม่พอใจ
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้บุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ตำเหน่งคนงานทั่วไป (กองช่าง)และตำเหน่งยาม (สำนักงานปลัด) (ดู : 10) 27 ต.ค. 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ตำเหน่ง ยาม (สำนักปลัด) (ดู : 5) 22 ต.ค. 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ตำเหน่งคนงานทั่วไป (กองช่าง) (ดู : 8) 22 ต.ค. 2563
แผนการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโน/สำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 5) 19 ต.ค. 2563
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 25) 5 ต.ค. 2563
ประกาศจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ดู : 6) 1 ต.ค. 2563
ประกาศ แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 5) 30 ก.ย. 2563
ประกาศกำหนดการสำรวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อดำเนินการ ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 3) 30 ก.ย. 2563
เรื่อง บัญชีราบชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 13) 9 ก.ย. 2563
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (ดู : 14) 3 ก.ย. 2563
คุณหลวงชวนโหวต ให้คะแนนความพึงพอใจ ร่วมแสดงความคิดเห็นในการรับบริการ เพียงแสกน QR Code (ดู : 14) 31 ส.ค. 2563
เรื่อง การขยายระยะเวลารับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 12) 25 ส.ค. 2563
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (ดู : 14) 24 ส.ค. 2563
KoomKah โซลูชั่นสำหรับการบริหารจัดการธนาคารขยะ (ดู : 19) 10 ส.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ อบต.ถ้ำสิงห์ ขอเชิญผู้มีหน้าที่เสียภาษีทีึ่ดินและสิ่งปลูกสร้างติดต่อขอชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 (ดู : 24) 1 ส.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ดู : 33) 3 ก.ค. 2563
ขอความร่วมมือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มารับบริการหรือมาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ตอบแบบสำรวจ EIT ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2563 (ดู : 42) 8 มิ.ย. 2563
ประกาศเรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ประจำปี 2563 (ดู : 44) 29 พ.ค. 2563
ประกาศเรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายปี 2563 (ดู : 35) 22 พ.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 42) 22 พ.ค. 2563
ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน (ดู : 40) 14 พ.ค. 2563
ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 50) 20 เม.ย. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง​ประจำปีงบประมาณ​พ.ศ.2563 (ดู : 50) 16 เม.ย. 2563
ขอความร่วมมือจัดทำแผนปฏิบัติการค้นหา เฝ้าระวัง และป้องกันโรคระดับอำเภอและหมู่บ้าน กรณีผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (ดู : 47) 21 มี.ค. 2563
ประกาศขึ้นบัญชีพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 57) 10 มี.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 63) 4 มี.ค. 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 71) 13 ก.พ. 2563
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ดู : 48) 6 ก.พ. 2563
ประชาสัมพันธ์ การยกเลิกภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 44) 6 ก.พ. 2563
ประกาศขึ้นบัญชีพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 62) 24 ม.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 69) 20 ม.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปีภาษี 2563 (ดู : 53) 6 ม.ค. 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 107) 2 ม.ค. 2563
ประกาศขึ้นบัญชีพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 91) 22 ต.ค. 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา (กองช่าง) 1 อัตรา (ดู : 73) 30 ก.ย. 2562
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 140) 28 พ.ค. 2562
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 14) 21 พ.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ เรื่อง มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 12) 15 พ.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 186) 5 ก.พ. 2562
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด (ดู : 128) 24 ม.ค. 2562
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวัน เวลา ยื่นคำขอลงทะเบียน ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนวันเลือกตั้ง (ดู : 116) 24 ม.ค. 2562
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ดู : 99) 24 ม.ค. 2562
ประกาศ ขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด จำนวน 10 รายการ 14 ชิ้น (ดู : 196) 2 ม.ค. 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีภาษี 2562 (ดู : 147) 12 ธ.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถาม (ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก) ในระบบ ITAS (ดู : 150) 30 พ.ย. 2561
การใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ดู : 191) 1 ต.ค. 2561
ประกาศเรื่อง การใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ดู : 189) 1 ต.ค. 2561
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชกา ร (ดู : 165) 1 ต.ค. 2561
การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ (ดู : 173) 1 ต.ค. 2561
เรื่อง ขาดทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด จำนวน ๕ รายการ (๓๓ ชิ้น) (ดู : 213) 10 ส.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์ยื่นใบสมัคร โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (ดู : 228) 26 เม.ย. 2561
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 2 (ดู : 212) 4 ม.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ถึงปี พ.ศ.๒๕๖๔ (ดู : 207) 30 ต.ค. 2560
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส 4 (ดู : 185) 19 ก.ค. 2560
ประกาศผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส3 (ดู : 189) 13 ก.ค. 2560
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล (ดู : 198) 4 ก.ค. 2560
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 185) 25 พ.ค. 2560
ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล (ดู : 204) 20 เม.ย. 2560
แจ้งการชำระภาษีประจำ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ดู : 190) 5 ม.ค. 2560
ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งค (ดู : 195) 29 มี.ค. 2559
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์
114/1 ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร 86100 โทรศัพท์ : 0-7765-0073 โทรสาร : 0-7765-0073
Copyright © 2017. www.tumsing.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs