หน้าแรก ติดต่อเรา
ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
สำนักงาน
นโยบายเว็บไซต์ของ อบต.
แผนงาน
แผนพัฒนาสามปี
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนการดำเนินการประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เรื่องงบฯรายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่นๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงาน
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
แบบสำรวจความพึงพอใจ
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
ไม่พอใจ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 52) 5 ก.พ. 2562
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด (ดู : 36) 24 ม.ค. 2562
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวัน เวลา ยื่นคำขอลงทะเบียน ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนวันเลือกตั้ง (ดู : 36) 24 ม.ค. 2562
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ดู : 29) 24 ม.ค. 2562
ประกาศ ขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด จำนวน 10 รายการ 14 ชิ้น (ดู : 104) 2 ม.ค. 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีภาษี 2562 (ดู : 63) 12 ธ.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถาม (ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก) ในระบบ ITAS (ดู : 70) 30 พ.ย. 2561
การใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ดู : 106) 1 ต.ค. 2561
ประกาศเรื่อง การใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ดู : 108) 1 ต.ค. 2561
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชกา ร (ดู : 87) 1 ต.ค. 2561
การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ (ดู : 92) 1 ต.ค. 2561
เรื่อง ขาดทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด จำนวน ๕ รายการ (๓๓ ชิ้น) (ดู : 133) 10 ส.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์ยื่นใบสมัคร โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (ดู : 151) 26 เม.ย. 2561
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 2 (ดู : 135) 4 ม.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ถึงปี พ.ศ.๒๕๖๔ (ดู : 134) 30 ต.ค. 2560
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส 4 (ดู : 108) 19 ก.ค. 2560
ประกาศผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส3 (ดู : 116) 13 ก.ค. 2560
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล (ดู : 124) 4 ก.ค. 2560
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 112) 25 พ.ค. 2560
ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล (ดู : 121) 20 เม.ย. 2560
แจ้งการชำระภาษีประจำ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ดู : 117) 5 ม.ค. 2560
ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งค (ดู : 121) 29 มี.ค. 2559
ประกาศผลการยื่นซองสอบราคาจ้าง (ดู : 120) 11 ก.พ. 2559
ประกาศผลการยื่นซองราคาจ้าง (ดู : 114) 11 ก.พ. 2559
ประชาสัมพันธ์ แจ้งการเสียภาษี ประจำปี ๒๕๕๙ (ดู : 119) 4 ก.พ. 2559
ประกาศขายทอดตลาด พัสดุ-ครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ (ดู : 122) 8 ธ.ค. 2558
ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงาน (ดู : 114) 22 ต.ค. 2558
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ดู : 108) 20 ส.ค. 2558
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก พนักงานส่วนตำบลให้ดำรงณ์ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร (ดู : 118) 28 พ.ค. 2558
รถกู้ชีพ กู้ภัย ศูนย์อปพร..ตำบลถ้ำสิงห์ (ดู : 124) 26 พ.ค. 2558
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติ (ดู : 112) 3 ธ.ค. 2557
กำหนด วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล (ดู : 109) 3 ธ.ค. 2557
ประกาศประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏฺบัติเป็นสายงานผู้บริหาร (ดู : 109) 30 ต.ค. 2557
อบต.ถ้ำสิงห์ขอประกาศโอนย้าย 2 ตำแหน่ง (ดู : 114) 24 ก.ย. 2557
คำประกาศถวายสดุดี ครบรอบ 120 ปี ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ดู : 117) 24 ก.ย. 2557
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 120) 1 ก.ย. 2557
ประกาศการรับฟังข้อทักท้วงผลการคัดเลือกครูสอนดี และครูผู้รับทุนครูสอนดีรอบแรก (ดู : 117) 3 พ.ค. 2557
รายชื่อผู้มีสิทธเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ดู : 117) 20 ม.ค. 2557
รายชื่อผู้มีสิทธเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ยาม (ดู : 126) 20 ม.ค. 2557
รายชื่อผู้มีสิทธเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ดู : 120) 20 ม.ค. 2557
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ (ดู : 115) 4 ม.ค. 2557
รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง (ดู : 124) 4 ม.ค. 2557
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2555-2560) (ดู : 120) 3 ม.ค. 2557
แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2555 - 2557 (ดู : 109) 3 ม.ค. 2557
 
 หน้า  1 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์
114/1 ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร 86100 โทรศัพท์ : 0-7765-0073 โทรสาร : 0-7765-0073
Copyright © 2017. www.tumsing.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs