หน้าแรก ติดต่อเรา
ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
สำนักงาน
นโยบายเว็บไซต์ของ อบต.
แผนงาน
แผนพัฒนาสามปี
แผนป้องกันทุจริต 4 ปี
แผนการดำเนินการประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การประเมินผลแผนพัฒนา
เรื่องงบฯรายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่นๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบประเมินประสิทธิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)
การบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ร่างเอกสารประกวดราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)
รายงาน
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
งานบริหารงาน
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศหลักเกณฑ์ภายในองค์กร
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคคลากร
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
แบบสำรวจความพึงพอใจ
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
ไม่พอใจ
 
 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
แผนจัดหาพัสดุ (ผด.1) (ดู : 129) 4 ต.ค. 2560
การใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ดู : 123) 4 ต.ค. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ เรื่อง การใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 122) 4 ต.ค. 2560
การใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 111) 4 ต.ค. 2560
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถ้ำสิงห์ - ขุนกระทิง ม.1 (ดู : 111) 30 ส.ค. 2560
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 3 หมู่ 6 ตำบลถ้ำสิงห์ (ดู : 117) 18 ส.ค. 2560
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังเหล็กขนาดความจุ 12 ลบ.ม. เพื่อวางระบบประปาหมู่บ้าน ซอยราษฎรพัฒนา 1 (ดู : 114) 4 ส.ค. 2560
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (ดู : 123) 3 ส.ค. 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสำนักสงฆ์ถ้ำเพิง หมู่ 4 ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 113) 19 ก.ค. 2560
สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล สายบ่อน้ำ - ช่องลม หมู่ 3 ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 111) 19 ก.ค. 2560
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายผวนอุปถัมภ์ 17 หมู่ 1 ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 107) 19 ก.ค. 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอย 5 เชื่อมซอย 3 หมู่ 5 ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 110) 19 ก.ค. 2560
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ ขนาด 100 ลบ.ม. ซอยเกษตรภูธร-ช่องลม หมู่ 3 ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 106) 19 ก.ค. 2560
สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังเหล็ก ขนาดความจุ 12 ลบ.ม. เพื่อวางระบบประปาหมู่บ้าน ซอยรา (ดู : 103) 19 ก.ค. 2560
สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังเหล็ก ขนาดความจุ 12 ลบ.ม. เพื่อวางระบบประปาหมู่บ้าน ซอยรา (ดู : 110) 14 ก.ค. 2560
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ ขนาด 100 ลบ.ม. ซอยเกษตรภูธร-ช่องลม หมู่ 3 ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 107) 14 ก.ค. 2560
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล สายบ่อน้ำ-ช่องลม หมู่ 3 ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 104) 14 ก.ค. 2560
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอย5 เชื่อมซอย 3 หมู่ 5 ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 96) 14 ก.ค. 2560
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสำนักสงฆ์ถ้ำเพิง หมู่ 4 ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 100) 14 ก.ค. 2560
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายผวนอุปถัมภ์ 17 หมู่ 1 ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 83) 14 ก.ค. 2560
ผลการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560 ไตรมาส 2 (ดู : 94) 11 เม.ย. 2560
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมมาส 2 (ดู : 96) 11 เม.ย. 2560
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำดิบประปาหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (ดู : 98) 27 มี.ค. 2560
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 5 หมู่ที่ 5 ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 99) 22 มี.ค. 2560
โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กขนาดความจุ 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 1 ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 94) 22 มี.ค. 2560
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำดิบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 100) 22 มี.ค. 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้ำสิงห์- ทุ่งคา หมู่ 1,3,4 ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 96) 22 มี.ค. 2560
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถ้ำสิงห์ - หนองตำเสา หมู่ที่ 6 ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 94) 22 มี.ค. 2560
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถ้ำสิงห์-หนองตำเสา หมู่6 (ดู : 86) 10 มี.ค. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการ ก่อสร้างหอถังเหล็กขนาดความจุ 20 ลบ.ม. หมู่1 (ดู : 94) 10 มี.ค. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้ำสิงห์-ทุ่งคา หมู่ 1, 3,4 (ดู : 95) 10 มี.ค. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก ซอย5 ม.5 (ดู : 92) 10 มี.ค. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำดิบประปาหมู่บ้าน ม.3 (ดู : 96) 10 มี.ค. 2560
ประกาศกำหนดราคากลาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายถ้ำสิงห์-หนองตำเสา ม.6 (ดู : 97) 8 มี.ค. 2560
ประกาศกำหนดราคากลางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 5 หมู่ที่ 5 (ดู : 97) 8 มี.ค. 2560
ปะกาศกำหนดราคากลางก่อสร้างหอถังเหล็กขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม. หมู่ ๑ ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 94) 8 มี.ค. 2560
ประกาศกำหนดราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้ำสิงห์ -ทุ่งคา หมู่ที่ 1,3,4 (ดู : 94) 8 มี.ค. 2560
ประกาศกำหนดราคากลางก่อสร้างถังเก็บน้ำมันดิบประปาหมู่บ้าน หมุ่ที่ 3 (ดู : 97) 8 มี.ค. 2560
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาส 2 (ดู : 95) 2 ม.ค. 2560
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 104) 11 ต.ค. 2559
การใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ดู : 101) 4 ต.ค. 2559
ประกาศกำหนดราคราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายถ้ำเพิง - ทุ่งคา หมู่ที่ 4 (ดู : 92) 13 ก.ย. 2559
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายถ้ำเพิง - ทุ่งคา หมู่ที่ 4 (ดู : 92) 13 ก.ย. 2559
ประกาศผลสอบราคาจ้าง คสล.หนองตำเสา ซ.2 ม.6 (ดู : 78) 17 ส.ค. 2559
ประกาศผลสอบราคาจ้าง ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังสูง ซ.4ทับ3 ม.5 (ดู : 94) 17 ส.ค. 2559
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังสูง ซอย 4ทับ3 หมู่ที่ 5 ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 95) 17 ส.ค. 2559
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองตำเสา ซอย 2 หมู่ที่ 6 ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 98) 17 ส.ค. 2559
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองตำเสา ซอย ๒ หมู่ที่ ๖ (ดู : 94) 29 ก.ค. 2559
ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังสูง ซอย ๔๓ (ดู : 98) 29 ก.ค. 2559
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองตำเสา ซอย ๒ หมู่ที่ ๖ (ดู : 94) 29 ก.ค. 2559
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถ้ำสิงห์-ทุ่งคา ม.3 ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมืองชุมพร (ดู : 94) 31 พ.ค. 2559
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายถ้ำสิงห์-ทุ่งคา ม.1 ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมืองชุมพร (ดู : 94) 31 พ.ค. 2559
ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 2 (ดู : 79) 31 พ.ค. 2559
ประกาศผลการยื่นซองสอบราคาจ้าง (ดู : 98) 30 พ.ค. 2559
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณ 2559 จำนวน 2 โครงการ (ดู : 92) 17 พ.ค. 2559
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้าสิงห์-ทุ่งคา (ดู : 106) 13 พ.ค. 2559
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายถ้าสิงห์-ทุ่งคา (ดู : 100) 13 พ.ค. 2559
ประกาศกำหนดราคากลาง 7 โครงการ (ดู : 93) 26 เม.ย. 2559
กำหนดราคากลาง โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขึ้นถ้ำเขางู หมู่ที่2 (ดู : 92) 24 เม.ย. 2559
กำหนดราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมปรับภูมิทัศน์ หมู่ที่1 (ดู : 98) 24 เม.ย. 2559
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์
114/1 ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร 86100 โทรศัพท์ : 0-7765-0073 โทรสาร : 0-7765-0073
Copyright © 2017. www.tumsing.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs